بزرگترین تولید کنندگان پریفرم PET  ایران به سوی استفاده از جدید ترین دست آوردهای  SIPA روی می آورند.

IRANBEV Media Ltd 2018©