بزرگترین تولید کنندگان پریفرم PET  ایران به سوی استفاده از جدید ترین دست آوردهای  SIPA روی می آورند.

ابوالفضل خاكي مدير عالم صنايع پلاستيك مركز مي باشد وي در مورد فعاليت خود در زمينه پلاستيك مي گويد:

IRANBEV Media Ltd 2018©