Visy، یکی از بزرگترین شرکت های بسته بندی در استرالیا و نیوزیلند، با شرکتWater.IO  ارائه کننده بسته بندی های هوشمند طی یک همکاری استراتژیک با هدف ارائه بسته بندی های هوشمند در این منطقه، مشارکت می کند.

IRANBEV Media Ltd 2018©