فروردين 31, 1398
افزايـش قدرت با نوشيدنـي هاي ورزشـي و پروتئينـي با ابداعاتي که اخيرا در محصولات با توجه به تمايل به سلامتي و تندرستي به وجود آمده است،
گوشه اي از نوآوري ها و فن آوري هاي نمايشگاه بزرگ درينک تک در شهر مونيخ آلمان
صفحه3 از3
IRANBEV Media Ltd 2018©