خط تولید کامل نوشیدنی شرکت کرونس که بادکن، لیبل زن و پر کن را در یک پلتفرم کاملا فشرده برای صنعت نوشیدنی ارائه کرده است.
فن آوری دومینو در نشان گذاری لیزری در اسیج های مختلف بر روی خطوط نوشیدنی در ویدیو، انعطاف پذیری ماشین های این شرکت بزرگ را به نمایش می گذارد. 
شرکت آلمانی کرونس با تجهیزات گسترده فرآوری، بسته بندی و لجستیک از نام های بزرگ صنعت نوشیدنی به شمار می رود .
شرکت Sidel فرانسه با 170 سال قدمت به زودی 40 هزارمین ماشین گروه سیدل را نصب خواهد کرد. این ماشین ها در 190 کشور دنیا مشغول به کار هستند. سیدل…
ماشین خودکار کارتنینگ
IRANBEV Media Ltd 2018©