خط تولید کامل و فشرده کرونس برای نوشیدنی

خط تولید کامل نوشیدنی شرکت کرونس که بادکن، لیبل زن و پر کن را در یک پلتفرم کاملا فشرده برای صنعت نوشیدنی ارائه کرده است.

IRANBEV Media Ltd 2018©